Sve o poreskoj prijavi PPDG1 – uputstvo za popunjavanje

May 15, 2013

Šta je poreska prijava PPDG1?

Poreska prijava PPDG1Obrazac PPDG1 je poreska prijava za akontaciono i konačno utvrđivanje poreza na prihod od samostalne delatnosti.Obrazac se popunjava i predaje nadležnoj filijali Poreske uprave i to u sledećim slučajevima:
- Osnivanje preduzetničke radnje – 15 dana po dobijanju rešenja iz APR-a o registraciji preduzetničke radnje i to za period od osnivanja do kraja godine.
U ovom slučaju predaje se akontaciona poreska prijava koja sadrži planirane vrednosti prihoda i rashoda za naredni perioda. Nakon predaje obrasca Poreska uprava izdaje rešenje na osnovu kojeg zadužuje poreskog obveznika za plaćanje poreza i doprinosa.
- Pri izradi završnog računa za preduzetnike koji su u obavezi vođenja poslovnih knjiga i predaje se do 15.marta tekuće godine za prethodnu godinu. Poreskoj upravi se predaje konačna prijava za konačno utvrđivanje poreza za prethodnu godinu kao i akontaciona prijava kojom se ponovo planiraju prihodi i rashodi za narednu godinu.
- U toku godine ukoliko preduzetnik u APR-u privremeno ili trajno odjavi radnju predaje se obrazac za utvrđivanje konačne obaveze za poreze i doprinose na osnovu kojeg se izdaje konačno rešenje. Rok za predaju obrasca PPDG1 u ovom slučaju je 30 dana od dana odjave.
- Obveznik koji nije u obavezi vođenja poslovnih knjiga (paušalno oporezivanje) predaje ovaj obrazac 15 dana od registracije u APR-u ili do 30.novembra tekuće godine za narednu godinu ukoliko ispunjava uslove za paušalno oporezivanje.
- I ukoliko poreski obveznik koji je bio paušalno oporeziv izgubi pravo na paušal (to su slučajevi da pređe iznos od 3.000.000 dinara – trenutno važeći propis ) rok za predaju je 5 radnih dana.
Obrazac se predaje u dva primerka .

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE PORESKE PRIJAVE PPDG – 1

Ovom prijavom preduzetnik koji otpočinje delatnost, prijavljuje procenjen prihod od datuma registracije u Agenciji za privredne registre do kraja poreskog perioda , tj. kalendarske godine.

ZAGLAVLJE
- U levom gornjem uglu upisuje se naziv opštine na čijoj teritoriji se nalazi Organizaciona jedinica pripadajuće Poreske uprave.
- U samom naslovu prijave odabira se opcija AKONTACIONO – zaokruživanjem, podvlačenjem i sl., upisuje se datum otpočinjanja delatosti – datum rešenja Agencije za privredne registre , a kao krajnji 31. decembar tekuće godine.
-
1. PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU:
- Podaci od broja 1.1. do 1.3.5. popunjavaju se iz lične karte preduzetnika, s tim da su svi obavezni, (izuzetno pod tačkom 1.3.5. ne popunjava se ništa ako je reč o prizemnoj kući)
- Podatak pod rednim brojem 1.3.6. Telefon tako|e je obavezan, s tim što će preduzetnik odabrati onaj broj koji mu najviše odgovara za kontakt s Poreskom upravom.

2. PODACI O RADNJI:
- Podaci od broja 2.1. do 2.5.4. popunjavaju se iz rešenja Agencije za privredne registre preduzetnika, s tim da su svi obavezni, (izuzetno pod tačkom 2.5.5. ne popunjava se ništa ako je poslovni prostor zasebna prizemna gra|evina)
- Podaci od broja 2.5.6. do 2.5.8. nisu obavezni.

3. PODACI O DELATNOSTI:
- Podaci pod brojem 3.1. i 3.2. obavezni su i popunjavaju se iz rešenja Agencije za privredne registre preduzetnika.
- Podatak pod brojem 3.3. popunjava se ako je preduzetnik podneo poresku prijavu za evidentiranje u sistem poreza na dodatu vrednost u kom se slučaju upisuje datum iz overene EPPDV prijave sa rednog broja 2.2.

4. PODACI O RAČUNU U BANCI:
- Neophodno je popuniti podatke o računu samo jedne banke. Broj računa popunjava se u celosti, tako da se u svaku od 20 “kućica” upisuje po jedan numerički znak : u prve tri “kućice” brojčana oznaka banke, znak”-“, od 5. do 17. “kućice” broj računa, znak “-“, a u 19. i 20. “kućicu” kontrolni broj .

5. PODACI O POSEBNIM PROSTORIMA – IZDVOJENIM POSLOVNIM JEDINICAMA:
- Podaci u ovom delu upisuju se jedino u slučaju kada preduzetnik prilikom registracije u Agenciji za privredne registre, osim sedišta ujedno registruje i poslovnu jedinicu van sedišta, a popunjava se iz rešenja Agencije za privredne registre.

6. PODACI ZA UTVRĐIVANJE POREZA:
(upisivanje u dinarima bez para)

Podaci koji se popunjavaju u ovoj rubrici odre|uju iznos poreza koji je preduzetnik obavezan da mesečno uplaćuje počev od osnivanja pa sve do donošenja konačnog rešenja za tekuću godinu od strane Poreske uprave, što je najčešće sredinom sledeće godine. Imajući u vidu takav vremenski period koji je neizvestan, treba biti izuzetno obazriv sa procenom prihoda i rashoda posla koji otpočinje. Prilikom utvr|ivanja iznosa koji slede treba obratiti pažnju da se upisane sume u dinarima procenjuju na broj dana poslovanja u fiskalnom periodu tj. od datuma osnivanja (sa rešenja iz Agencije ) do 31. decembra tekuće godine, a ne na 365 kalendarskih dana.
- Podatke pod brojem 6.1. Podaci o prihodima: obavezno upisuju svi preduzetnici. U zavisnosti od delatnosti kojom se bave opciono se popunjavaju rubrike 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. ili 6.1.4. ili više njih, a njihov zbir upisuje se pod rednim brojem 6.1.5. Ukupni prihodi . Za preduzetnike koji su se evidentirali u sistem PDV-a neophodno je da visinu ukupnih prihoda usklade sa važećim donjim limitom za evidentiranje u PDV (npr: ako je preduzetnik registrovan 26.oktobra, ne bi trebalo u ovu rubriku da upiše iznos niži od 361.644 dinara)
- Podatke pod brojem 6.2. i 6.3. ne upisuju paušalno oporezovani preduzetnici.
- Podatke pod brojem 6.2. Podaci o rashodima: – u zavisnosti od delatnosti kojom se bave opciono se popunjavaju rubrike 6.2.1., 6.2.2. ili nijedna od njih. Rubrike od 6.2.3. do 6.2.6. popunjavaju se na osnovu individualne procene, a zbir od 6.2.1. do 6.2.6.upisuje se pod brojem 6.1.7.
- Podatak pod brojem 6.3. Dobit poslovne godine (matematički razlika izme|u prihoda i rashoda) je osnovica za oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti na koju se, srazmerno broju dana poslovanja u tekućoj godini primenjuje poreska stopa – trenutno važeća od 10% godišnje (npr: ako je preduzetnik registrovan 26.oktobra, a u ovu rubriku 6.3. upiše iznos od 50.000 dinara iznos poreza koji bi trebalo da plati za tekuću godinu bio bi ukupno 904.11 dinara – za 10.mesec – 82.19 din. a za svaki sledeći do donošenja konačnog rešenja po 410.96 dinara) .
Za sve preduzetnike koji su se registrovali delatnost kao osnovnu, ova je osnovica ujedno i za plaćanje doprinosa na obavezno socijalno osiguranje, izuzev u slučaju da je tako dobijena osnovica niža od one minimalne zakonom propisane.

7. PODACI ZA OSTVARIVANJE PORESKIH PODSTICAJA I PORESKOG KREDITA
- Podatke u ovoj rubrici ne popunjavaju preduzetnici koji otpočinju s obavljanjem delatnosti.
8. POSEBNI PODACI:
- Podatke pod brojem 8.1. i 8.2. popunjavaju svi preduzetnici.
Ukoliko se pod brojem 8.1. Broj zaposlenih radnika u vreme podnošenja prijave upisuje “0”, tj, nema zaposlenih radnika, poželjno je uz prijavu napisati i izjavu o nameri poslodavca o zapošljavanju radnika i tu izjavu navesti u rubrici 10. kao napomenu .
Pod brojem 8.2.1. upisuje se iznos površine poslovnog prostora u “m2” ,koji je registrovan kao sedište po rešenju Agencije za privredne registre. Podatak je se dokazuje vlasničkim listom o nepokretnosti na kojoj je registrovano sedište radnje ili overenim ugovorom o zakupu poslovnog prostora, u čijoj sadržini je ovaj podatak obavezan. Podatake od 8.2.2. do 8.2.6. popunjavaju preduzetnici ako su registrovali izdvojene poslovne jedinice tj. ako su popunili rubriku po rednim brojem 5, na isti način kao i rubriku 8.2.1.
- Podatke u rubrici 8.3. ne popunjavaju preduzetnici koji otpočinju s obavljanjem delatnosti.

9. POPIS PRILOŽENIH DOKAZA:
- Podatke u ovoj rubrici nije obavezno popuniti. Ako se upisuju treba nabrojati sva dokumenta koja se podnose Poreskoj upravi, a iz koji se vrši popunjavanje svih prethodnih rubrika.

10. NAPOMENA PORESKOG OBVEZNIKA/PUNOMOĆNIKA/ZASPUPNIKA:
- U ovu rubriku je poželjno upisati sve podatke od važnosti za utvr|ivanje poreza na prihod od samostalne delatnosti, a koje prethodno navedenim rubrikama nisu obuhvaćeni:
- ako preduzetnik započinje obavljanje delatnosti kao dopunske iz radnog odnosa (kao dokaz priložiti fotokopiju prijave na socijalno osiguranje u firmi gde je zasnovan radni odnos)
- ako se preduzetnik opredeljuje za paušalno oporezivanje (zahtev za paušalno oporezivanje)
- ako preduzetnik započinje obavljanje delatnosti kao korisnik penzije (kao dokaz priložiti rešenje o penziji)

Poresku prijavu obavezno je pečatirati i potpisati.

Ukoliko to želite, obrazac za poresku prijavu PPDG1 možete preuzeti sa strane sa besplatnim obrascima
Pоšaljite na Twitter Pоšaljite na Digg Postavite Delicio.us bookmark Pošaljite na StumbleUpon Objavite na FaceBook-u